Wat is EPB?

EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat.
In het kader van de wereldwijde reductie van de broeikasgasemissies (Verdrag van Kyoto, 1997) werd in 2002 een Europese Richtlijn uitgevaardigd ("Energy Performance of Buildings Directive") die de lidstaten er o.a. toe verplicht minimumeisen op te leggen aan de energieprestatie van nieuwe gebouwen of bij renovaties van bestaande gebouwen.

In Belgie is het bevorderen van rationeel energieverbruik een gewestelijke bevoegdheid en daarom werd in Vlaanderen het Energieprestatiedecreet uitgevaardigd. Dit decreet is de omzetting van de Europese Richtlijn en legt de verschillende eisen vast waaraan een nieuwbouw of verbouwing (waarbij een bouwvergunning vereist is) moet voldoen.

EPB-eisen

Er werden EPB-eisen opgelegd op vlak van:

 • Thermische isolatie (beperking van het energieverbruik)
          maximaal K-peil
          maximale U-waarden of minimale R-waarden voor scheidingsconstructies
 •  Energieprestatie (beperking van het energieverbruik)
          maximaal E-peil
 • Binnenklimaat (kwaliteit binnenlucht)
          ventilatievoorzieningen
          beperking van het risico op oververhitting in de zomer

 

De eisen moeten verplicht nageleefd worden maar hangen af van de aard van de bestemming (woongebouwen of utiliteitsgebouwen) en de aard van de werken (nieuwbouw, herbouw, ontmanteling, ...).

De Vlaamse Regering is verplicht om de Energieprestatieregelgeving om de twee jaar te evalueren en indien nodig, aan te passen. Dit houdt in dat zowel de berekeningsmethode, de procedures, maar ook de EPB-eisen kunnen wijzigen (verstrengen).

EPB verslaggeving

Als aangifteplichtige bent u verantwoordelijk voor:

 • het voldoen van de woning aan de EPB-eisen, met behulp van de architect
 • het aanstellen van de EPB-verslaggever
 • het indienen van de EPB-aangifte door de verslaggever, uiterlijk zes maanden na ingebruikname van de woning, als bewijs dat de woning voldoet aan de EPB-eisen

Wat doen wij?

Wij verzorgen voor u de volledige EPB-verslaggeving, dit houdt in:

 • aan de hand van de beschikbare informatie van de architect en/of bouwheer maken wij voor u een EPB-rapport
 • voor de start van de werken: elektronisch indienen van de startverklaring bij het Vlaams Energieagentschap (VEA)
 • na de uitvoering van de werken en uiterlijk zes maanden na de ingebruikname van de woning, wordt de eindverklaring ingediend

Prijs

Afhankelijk van het project (aard van de bestemming en werken) en uw EPB wensen, maken wij voor u graag een vrijblijvende prijsofferte.